Anëtarët e Studios

Avokat: Z. Erald Topi

Lindur në Tiranë më 12 Janar 1983. Liçensuar si avokat në vitin 2006.

Formimi:

 • Diplomë në Juridik-Universiteti i Tiranës 2005.
 • Master në të Drejtë Civile – Universiteti i Tiranës.
 • Lektor i të Drejtës Civile pranë Fakultetit të Drjetësisë së Universitetit të Tiranës.

Gjuhë të huaja:

Anglisht, Frengjisht dhe Italisht.

Fusha të Ekspertizës:

E Drejta Civile dhe Tregtare; E Drejtë Financiare dhe Korporatat; Prona të paluajtshme; E Drejtë Bankare dhe Sigurimet.


Avokat: Z. Erlir Puto

Lindur në Kavajë më 11 Qershor 1980. Liçensuar si avokat në vitin 2007.

Formimi:

 • Diplomuar në Juridik - Universiteti Shtetëror i Milanos. (Shkëlqyeshëm)
 • Magjistër në Ligj – Shkolla e Specializimit për Profesionet Ligjore në Universitetin Shtetëror të Milanos
 • Asistent në Gjykatës e Shkallës së Parë në Milano (Seksioni i Falimentimit) si dhe pranë Avokaturës së Përgjithshme të Shtetit dhe në Gjykatën Administrative në Milano.
 • Lektor i të Drejtës Administrative dhe Kushtetuese pranë Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Tiranës.

Gjuhë të huaja:

Anglisht, Italisht dhe Frengjisht.

Fusha të Ekspertizës:

E Drejtë Administrative, E Drejtë Kushtetuese, E Drejtë Tregtare dhe Falimentimi; E Drejtë Financiare dhe Korporatave; Pronësi Intelektuale, E Drejtë e Punës.


Asistent Avokate: Elisabeta Salla

Formimi:

 • Diplomë në Drejtësi – Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë
 • Master në European Buisness Law – Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë

Gjuhët e huaja:

Shqip, Anglisht, Italisht, Greqisht.

Fusha e Ekspertizës:

E drejtë tregtare Europiane, E drejtë e korporatave dhe Financiare, E drejtë e pronësisë intelektuale


Asistent Avokate: Jonela Hoxha

Formimi:

 • Diplomë në Drejtësi – Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë
 • Master në European Buisness Law – Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë

Gjuhë të huaja:

Shqip, Anglisht, Italisht.

Fusha të Ekspertizës:

E drejtë tregtare Europiane, E drejtë e korporatave dhe Financiare

Asistent Avokate: Elisabeta Gjoni

Formimi:

 • Bachelor në Drejtësi – Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë
 • Master Shkencor në të Drejtë Civile – Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë

Gjuhë të huaja:

Shqip, Anglisht, Italisht, Frengjisht

Fusha të Ekspertizës:

E drejtë civile dhe tregtare, E drejte familjare

Bashkepunetor i jashtem: Z. Kujtim Puto

Lindur në Gjirokastër më 21 Korrik 1949. Liçensuar si avokat në vitin 1992.

Formimi:

 • Diplomë në Juridik – Universiteti i Tiranës 1971.
 • Gjykatës dhe Kryetar i Gjykatës së Rrethit në Gjirokastër, Kavajë, Durrës 1972 - 1981.
 • Këshilltar Ligjor dhe Drejtor i Drejtorisë së Ligjshmërisë pranë Kuvendit të Shqipërisë.
 • Anëtar i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë 1998 - 2010.
 • Lektor i të Drejtës Kushtetuese pranë Fakultetit të Drejtësisë së Universitetit të Tiranës.

Gjuhë të huaja:

Frëngjisht dhe Rusisht

Fusha të Ekspertizës:

E Drejta Kushtetuese, E Drejta Civile dhe Tregtare, Proçedurë Civile dhe e Drejtë Familjare.