Εμπειρογνωμοσύνη

Το μέλλον μιας εταιρίας, μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού είναι στενά συνδεδεμένο με νομικές προυποθέσεις. Ο κόσμος, η αγωρά, η τεχνολογία και οι νόμοι αλλάζουν συνεχώς. Την ανάπτυξη της κοινωνοίας και της νομοθεσίας μπορούμε να την προλάβουμε μόνο εφ’όσον διαλέξουμε ένα σοβαρό και αξιόπιστο νομικό γραφείο προκειμένου να αποφευχθούν οι διενέξεις στο δικαστήριο με συνέπεια τις λιγότερες δαπάνες
Αποστολή των “PUTO, TOPI & PARTNERS” είναι οι παροχή συμβουλών με επαγγελματικότητα και αφοσίωση ανά πάσα στιγμή. Δέσμευσή μας είναι να μην παραιτηθούμε μέχρι την τελική λύση του προβλήματος προκειμένου να προσφέρουμε την καλύτερη νομική συνδρομή για ένα αποδεχτό κόστος. Οι υπηρεσίες προσφέρονται σε μεγάλο αριθμό πελατών κυρίως σε εταιρίες και ξένους ή εγχώριους οργανισμούς. Το γραφείο μας εκτελεί τις υπηρεσίες του σε ποικίλους τομείς του νομικού πλαισίου με εξειδικευμένους δικηγόρους, πιο συγκεκριμένα ως εξής.:

Εμπορικό Δίκαιο, Συμβάσεις και Διαχείρηση Σωματείων

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ίδρυση των εμπορικών εταιριών, προετοιμασία συμβάσεων συστάσεως, εγγραφή στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφής και σε άλλα όργανα της Δοιμόσιας Διοίκησης.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την διοίκηση των εταιριών, καταστατικές μεταβολές, σχέσεις μεταξύ των εταίρων, αγοραπωλησία μετοχών και συνεισφορών εταιρίας κ.ά.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την σύναψη όλων των τύπων των συμβάσεων όπως: πώληση, ανταλλαγή, δωρεά, προμήθεια, μίσθωση για ; ακίνητες περιουσίες αγρωτικού χαρακτήρα, εργαλεία παραγωγής και μέσα χρηματοδότησης, επιχειρήσεις, μεταφορά (εργαλείων και προσώπων), στερήσεις, αποστολές, μεταβίβαση περιουσιών σε πιστωτές, διαμεσολάβιση, καταθέσεις, τρεχούμενοι λογαριασμοί, τραπεζικές συμβάσεις, δάνεια, φόροι, ασφάλεια ζωής κ.ά.
 • Υπηρεσίες έκδοσης άδειας εξάσκησης επαγγέλματος, από το Εθνικό Κέντρο Αδειών και από άλλους διοικητικούς οργανισμούς.
 • Σχέσεις με τις Αρχές Υπεράσπισης Ανταγωνισμού, συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, κοινοπραξίες, κ.ά.
 • Μεσολάβιση για επενδύσεις και ίδρυση σχέσεων συνεργασίας με άλλες εμπορικές εταιρίες στην Αλβανία και στο εξωτερικό.

Ακίνητες Περιουσίες

 • Έλεγχος και καταγραφή της ακίνητης περιουσίας στα Εθνικά Γραφεία Εγγραφής των Ακινήτων.
 • Διαμεσολάβηση στις συναλλαγές των ακινήτων.
 • Εφαρμογή των νομικών διαδικασιών για τις επενδύσεις σε ακίνητες περιουσίες.
 • Διαδικασίες για τη χρήση της γης (οικόπεδα, αγροκτήματα κ.ά.), ενοικιάσεις, χρήση, κλπ..

Διοικητικό Δίκαιο

 • Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην επίλυση των προβλημάτων στο διοικητικό δίκαιο εκροσωπεύοντας διάφορες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός της χώρας.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες επικοινωνίας και συνεργασίας με τους κρατικούς φορείς.
 • Επιμέλεια στην εκπόνιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, την προετοιμασία των προτάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης, τη χορήγηση αδειών, κ.λπ.
 • Διοικητικές Εναγωγές στις υπεύθηνες διοικητικές αρχές.
 • Συμβάσεις με τους δημόσιους διοικητικούς φορείς.
 • Σχέσεις με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Σχέσεις με τις κοινωνικές υπηρεσίες ασφαλίσεων και της υγείας.
 • Παρακολούθηση των θεμάτων της απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση, των διαδικασιών ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Επιτροπής και των δικαστηρίων.

Πνευματικά Δικαιώματα
Το νομικό μας γραφείο προσφέρει ειδική υπηρεσία προς την κατεύθυνση αυτή όχι μόνο στην εκπόνηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή των εμπορικών σημάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στη Γενική Διεύθυνση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων, αλλά και κατά την εκπροσώπηση των εμπορικών σημάτων και τη προστασία τους από κάθε είδους καταχρήσεις σε έδαφος της Αλβανικής Δημοκρατίας.
Επίσης, τα μέλη του γραφείου μας κατέχουν ευρεία εμπειρία στον τομέα της προστασίας των έργων της πνευματικής ιδιοκτησίας και πραγματοποιούν την εγγραφή των έργων αυτών στο Αλβανικό Κέντρο Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων και εν γένει διαμεσολαβεί για την επίλυση των διαφωνιών με αυτό το κέντρο.
Μεταναστευτικά Θέματα
Το γραγείο μας αναλαμβάνει την ευθύνη παρακολούθησης όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τις Άδειες Διαμονής και Εργασίας για τους ξένους υπηκόους που διαβιούν και εργάζονται στην Αλβανία, παρακολουθούν στενά τις διαδικασίες απόκτησης αλβανικής ιθαγένειας και διαμεσολαβεί στην επίλυση των διαφωνιών με τις κρατικές αρχές.
Εργατικό Δίκαιο

Το γραφείο μας προσφέρει υπηρεσίες στον τομέα του εργατικού δικαίου, έκθεση των συμβάσεων εργασίας, εκδίκαση μετά απόλυση από την εργασία, σχέσεις με τα Ιδρύματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ασφάλιση Υγείας. Τέτοιες γνωματοδοτήσεις και συμβουλευτικες υπηρεσίες η εταιρεία μας προσφέρει ήδη σε πελάτες της, που είναι μέρος της επιχειρηματικής κοινότητας της Αλβανίας, καθώς και σε διάφορες διεθνείς οργανώσεις και ιδρύματα που δρουν στην Αλβανία.
Τραπεζικές Υποθέσεις
Το γραφείο μας προσφέρει υπηρεσίες στον τομέα των τραπεζικών επιχειρήσεων, όπως άδειες εξάσκησης επαγγελμάτων, εκπόνηση απαιτούμενων δικαιολογητικών για την λήψη ενός δανείου κ.ά. Έχουμε επιτυχία στην επίλυση των διενέξεων στον τομέα των ακινήτων και τραπεζικών επιχειρήσεων, εκπροσωπεύοντας τις υποθέσεις με επαγγελματικότητα ενώπιον του δικαστηρίου και άλλων διοικητικών οργάνων.
Χρηματιστικές Υποθέσεις
Σας προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα της φορολογικής νομοθεσίας. Το γραφείο μας ασχολείται τακτικά με την επίλυση των φορολογικών υποθέσεων (φορολογεία) για τους πελάτες της, τόσο δικαστικά όσο και διοικητικά. Προσφέρουμε συμβουλές επί φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων στη Αλβανική Δημοκρατία, καθώς και διαμεσολαβούμε στην επίλυση με συναίνεση των διαφόρων διενέξεων και στην εκπόνηση των εναγωγών κατά φορολογικών και τελωνειακών αποφάσεων.
Αναγνώριση και εκτέλεση των ξένων δικαστικών αποφάσεων
Το γραφείο μας, αντιμετώπισε με επιτυχία αρκετές περιπτώσεις για την εκτέλεση των ξένων δικαστικών αποφάσεων εντός του αλβανικού συστήματος.
Υπεράσπιση Υποθέσεων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο
Τα μέλη του γραφείου κατέχουν ευρεία εμπειρία στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γνωρίζουν επιτυχίες ενώπιον του Δικαστηρίου του Στρασβούργου.

Περιβαλλοντικά Θέματα
Τα μέλη του γραφείου μας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα των περιβαλλοντικών μελετών και των έργων με επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη χρήση των φυσικών πόρων και του τουρισμού στην Αλβανία. Το γραφείο μας ασχολείται κυρίως με τις δραστηριότητες της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την καταλληλότητα των επενδυτικών πολιτικών και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Ασφαλίσεις
Το γραφείο μας παρέχει τις σωστές συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των Ασφαλίσεων και διαμεσολαβεί στην επίλυση των διαφόρων διαφωνιών και την εκπόνηση των ασφαλιστικών συμβάσεων με τις διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες.
Οικογενειακό Δίκαιο
Προσφέρουμε τις απαραίτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες και την εκπόνηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και την ενώπιον του Δικαστηρίου υπεράσπιση των υποθέσεων σχετικά με:

 • Διαζύγια και εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστικών οργάνων
 • Διαίρεση εις μέρη της κοινής ιδιοκτησίας
 • Υποχρεώσεις προς τα τέκνα εντός και εκτός της Αλβανίας
 • Aναγνώριση της πατρότητας ή μητρότητας.

Οργανισμοί
Το γραγείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία όσον αφορά θέματα δημιουργίας, οργάνωσης και δραστηριότητας των διαφόρων Οργανισμών στην Δημοκρατία της Αλβανίας και τις σχέσεις τους με τους διοικητικούς φορείς και με διάφορους χορηγούς.